Korepetitoriai

Matematikos korepetitorius

Matematikos brandos egzaminas yra vienas i egzamin?, kuriuos renkasi didioji dalis abiturient?. Mokiniai, besiruoiantys iam egzaminui, mokosi pagal ipl?stinio arba bendrojo kurso programas, tod?l j? ne tik geb?jim?, bet ir pasiekim? lygis yra skirtingas.

Matematikos brandos egzamino strukt?ros poky?iai, t.y matricos, nusakan?ios egzamino uduoties turinio strukt?ros bei strukt?rini? dali? proporcijas, trumpojo atsakymo klausim? dalis, padidintas uduo?i? skai?ius bei tak? suma, tiesiogiai lie?ia ne tik abiturientus, bet ir juos mokan?ius mokytojus. Daug diskusij? suk?l? 2012m. matematikos brandos egzamino poky?iai.

Angl? kalbos korepetitorius

Angl? kalbos ini? tikrinimas, baigiant 12 klas?, susideda i 2 dali?: pavasar?, kovo m?nes? bus ?skaita odiu, o gegu?s m?nes? bus brandos egzaminas ratu, kuriame bus klausymo, skaitymo ir raymo uduotys. ?skaita odiu privaloma, jei mokinys laiko egzamin? ratu. i ?skaita susidarys i 2 tip? uduo?i?:

  • Viena uduotis pasisakymas (monologas) 3-4 minu?i? trukm?s tam tikra ?skaitos bilietuose nurodyta tema,
  • Kita uduotis dialogas su kitu mokiniu 4-5 min. trukm?s.

Biologijos korepetitorius

Biologijos korepetitorius usi?mimus planuoja vadovaujantis Biologijos brandos valstybinio egzamino programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. ?sakymu Nr. V-1197.

Pasak LectorPro Korepetitoriaus, biologijos imokti ne?manoma, biologij? reikia suprasti, tod?l biologijos usi?mim? metu, korepetitorius pateiks platesn? ini? spektr? ir sieks, kad mokiniai stengt?si patys galvoti ir suvokti. ? neinom? klausim? rast? atsakym? aplinkiniu keliu. Mokiniams pateikiamos biologijos korepetitoriaus specialiai sugalvotos uduotys, ?vair?s testai, klausimai, parengti naudojantis anks?iau vykusi? egzamin? mediaga .

Lietuvi? kalbos korepetitorius

Lietuvi? kalbos egzaminas yra vienas i privalom?j? egzamin?. Jam daniausiai neutenka pradinio supratimo, o reikia tiksli? ini? apie lietuvi? ir usienio autorius, klaidi? lietuvi? kalbos gramatik?.
Lector Pro lietuvi? kalbos korepetitor? Audron? Kondrotien?, kuri dirba Kauno Saul?s gimnazijoje jau daug met? ruoia abiturientus egzaminams. Turi daug ir naudingos mediagos, kuri pad?s ne tik ruoiantis egzaminams, bet ir prisid?s prie aukto paymio mokykloje.
Pamokos trunka net po tris akademines valandas, kart? savait?je.

Pamok? kaina m?nesiui 200 lt.

Registruokis 2014-2015 mokslo metams ir b?k vienas i t?, kurie egzamino metu surinks 100%.